OSH ČMS Jindřichův Hradec

Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

Sbory dobrovolných hasičů jsou pobočné spolky SH ČMS a jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají za povinnost vést účetnictví, a tudíž mají za povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích. Z tohoto důvodu zde v příloze zasíláme Metodický pokyn ke zveřejňování majetku (který pečlivě přečtěte) VZOR dopisu a příslušné tiskopisy. Tiskopisy elektronicky vyplňte a odevzdejte s originálním podpisem a razítkem SDH (razítko do poslední kolonky pod originál podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky-starosta SDH) do 31.3.2019 na: Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01  Jindřichův Hradec.

 

Metodický pokyn SDH o zveřejňování přehledu majetku a závazcích      ke stažení ZDE

 

MP_VZOR průvodního dopisu pro SR-podvojné  účetnictví      ke stažení ZDE

 

1_Příloha2_jednoduché účetnictví     ke stažení ZDE

 

1_Příloha3_podvojné účetnictví     ke stažení ZDE

Daňové přiznání se podává do 31.3. následujícího roku (tzn. za rok 2018 do 31.3.2019) a tuto povinnost mají i neziskové organizace, tedy i všechny Sbory dobrovolných hasičů.

V závěru roku Vám a Vašim blízkým OSH ČMS Jindřichův Hradec přeje příjemné prožití  vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, mnoho radosti, štěstí a úspěchů nejen v dosavadní práci v SDH, ale i ve Vašich osobních životech.  

V neděli 9. března 2019 proběhne od 7.30 do 20.00 hodin ve velké zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru Jindřichově Hradci školení vedoucích mládeže III. kvalifikační stupeň a vedoucích mládeže II. kvalifikační stupeň dle platných Směrnic zakončené závěrečnou zkouškou a následným předáním Osvědčení o vykonání této zkoušky. Dle Stanov SH ČMS upravující Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů se vedoucím kolektivu MH II. kvalifikační stupeň může stát osoba starší 18 ti let (vedoucí mládeže III. kvalifikační stupeň 15 ti let), která získala požadovanou ¨ kvalifikaci – minimálně II. kv. stupeň VEDOUCÍ SH ČMS a složí slib ve znění: „Přijímám povinnosti vedoucího kolektivu mladých hasičů (nebo instruktora mladých hasičů) a slibuji, že povedu mladé hasiče k naplňování stanovených zásad a cílů.“ Z toho vyplývá, že účast na tomto školení je pro každého vedoucího kolektivu MH povinná. Na školení si s sebou vezměte psací potřeby, zápisník na poznámky a svačinu. Oběd a večeře budou zajištěny. Při účasti obnovy kvalifikace, nezapomeňte s sebou také vzít Osvědčení (pokud nemáte založeno zde na OSH), z druhé strany Vám bude, po úspěšném vykonání zkoušky, zapsáno prodloužení. Jelikož na toto školení bude potřeba zajistit stravné, musíte se závazně přihlásit do 22. 2. 2019 na Přihlášce, která je zde vložena ke stažení a odeslat na adresu:

Sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

Stávajícím vedoucím kolektivů MH bude oznámení s přihláškou zasláno i na e-mail dne 1. 2. 2019. 

 

Závazná přihláška školení VM     ke stažení ZDE

Dne 26. ledna 2019 (sobota) se koná v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci od 9:00 hodin Shromáždění představitelů (starostů) Sborů dobrovolných hasičů. Prezence od 8:30 hodin. Tohoto Shromáždění se zúčastní s hlasovacím právem starosta OSH a starostové SDH. Starosta SDH, který se nemůže zúčastnit tohoto jednání, pošle za sebe zástupce, tzn. náměstka starosty SDH, jednatele SDH, velitele SDH… a řádně to označí na Pozvánce-návratce, kterou zde máte k dispozici ke stažení. Tato Pozvánka-návratka musí být doručena na: Okresní sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec nejpozději do 11. ledna 2019.

Pozn.: V lednu 2019 bude Pozvánka-návratka zaslána na korespondenční adresy SDH, tudíž opět žádáme o předání starostům SDH, tam kde není zasílána pošta přímo na ně – a tak, kdo již odevzdá, bude brát tuto opětovnou výzvu za milou připomínku a pevně věřte, že se budeme těšit na setkání s Vámi. Pozvánku-návratku můžete také dovézt osobně při placení členských příspěvků, či předání Hlášení o činnosti SDH 2018 nebo ji můžete vhodit do schránky OSH ČMS, která se nachází u vchodu Na budově Hasičského záchranného sboru. Prosíme o účast ve vycházkovém stejnokroji. Nezapomeňte, že Shromáždění představitelů SDH musí být usnášení schopné, a proto je účast nutná! 

 

Pozvánka – návratka Shromáždění představitelů SDH             ke stažení ZDE

kancelář SH ČMS připravila Směrnici k plnění Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR.

 

Směrnice plnění GDPR ke stažení ZDE

Dostává se k Vám letošní poslední číslo Zpravodaje hasičského sportu, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách této instituce. Dobrovolní hasiči, kterých je registrováno více než 350 000 po celé České republice, se angažují nejen v rámci integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí činnosti SH ČMS je i řada sportovních akcí pro děti a mládež, stejně jako velmi úspěšná reprezentace dospělých, dorostenců či juniorů v požárním sportu na světových akcích. Věříme, že Vás toto číslo Zpravodaje hasičského sportu zaujme.

 

Zpravodaj hasičského sportu naleznete ZDE

Zástupci Sborů, kteří se nezúčastnili v lednu 2018 Shromáždění představitelů SDH, ať se dostaví k vyzvednutí publikací pro Prevenci a Výstrojní řád SH ČMS.

Vyzvedněte si IHNED na OSH ČMS Jindřichův Hradec Přihlášky a evidenční karty členů SH ČMS, které změnily podobu z důvodu GDPR (General Data Protection Regulation či česky obecné nařízení na ochranu osobních údajů). Přihlášky se musí podepsat a co nejdříve odevzdat zpět na OSH ČMS Jindřichův Hradec.

Valné hromady se konají v průběhu září až prosinec 2018. Valnou hromadu svolává výbor Sboru nebo starosta. Podrobnosti viz. Stanovy SH ČMS Čl. 75. Zejména zde projednáte: Zprávu o činnosti SDH za rok 2018 a jeho hospodaření. Zaměření činnosti SDH na rok 2019. Plán činnosti výboru SDH na rok 2019. Zprávu revizora rok 2018 a veškeré informace, které Vám byly poskytnuty na webových stránkách OSH. 

Členské příspěvky na rok 2019 by měly být uhrazeny do 14.12.2018 a to 120,- Kč ročně za člena. Uhradit je můžete osobně na OSH ČMS v Jindřichově Hradci (úřední hodiny jsou Po-Pá 7.30 – 10.00 hodin) nebo složenkou – poštovní poukázka C (je k dispozici na každé poště), kde jako Adresáta vyplníte Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindř.  Hradec a jako Odesílatele: Sbor dobrovolných hasičů. Vypisujte pouze modrou propisovací tužkou a před zaplacení si na OSH upřesněte stav členů, aby nedocházelo k přeplatkům. Upozornění o nezaplacení čl. příspěvků bude zasíláno na emailové adresy. Jen pro info přeplatky SDH rok 2018: 1x SDH Oldřiš=120,-Kč a SDH Chlumec 10,- Kč.

Pozor na odhlášení členů, které je také do 15.12.2018Pokud toto nebude učiněno, musí SDH zaplatit členský příspěvek i za neodhlášeného člena!!! V odhlášce musí být uveden důvod odhlášky a příjmení a jméno s datem narození odhlašované osoby, aby nedocházelo k omylům a vrácen členský průkaz.

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.

Správce stránek

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich