OSH ČMS Jindřichův Hradec

Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

Kancelář OSH ČMS Jindřichův  Hradec bude otevřena zástupcům SDH od 1. 6. 2020 a to za předpokladu předem telefonicky domluvené konzultace konkrétní problematiky a dodržení těchto hygienických podmínek:

1/ při osobním kontaktu odstup 2 m

2/ vstup bude umožněn pouze osobám s ochranou úst a nosu

3/ po vstupu provedete dezinfekci rukou

v příloze zasíláme podrobné informace prosby České pošty, s.p. o spolupráci, se kterou se obrátila na Sdružení hasičů ČMS v Praze. Jedná se o výpomoc z naší strany v době nouzového stavu.

 

Spolupráce _ česká _ pošta naleznete ZDE 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bychom využít této příležitosti a vašim prostřednictvím poděkovat všem členům SDH a členům jednotek za jejich 

aktivní činnost v této nelehké krizové situaci a za součinnost, kterou poskytujete na případné výzvy starostů obcí, 

městysů a měst. Vedení SH ČMS si vysoce váží pomoci dobrovolných hasičů spoluobčanům v této tíživé situaci, především 

seniorům a nemocným.

Buďme nadále v zájmu ochrany svého zdraví opatrní ve svém konání, buďme příkladně disciplinovaní, buďme nadále 

solidární k druhým, respektujme mimořádná opatření a nařízení centrálních i regionálních samospráv a krizových štábů.

 

Vedení SH ČMS Vám přeje pevné zdraví a těší se na spolupráci, pokud možno brzy, v lepších časech

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, Vláda ČR VYHLÁSILA dne 12. března 2020 od 14:00h pro území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. Vzhledem k dalším opatřením, které postupně nouzový stav rozvíjejí, se Vedení SH ČMS usneslo na následujících opatřeních:

Ruší se základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen včetně příslušných MČR bez náhrady.

Všechna MČR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se měla MČR konat v letošním roce.

Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu se ruší soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže, prozatím do 30. 6. 2020.

Všechny ostatní akce se ruší nebo přesunují do roku 2021.

POKYN HEJTMANKY Jihočeského kraje čtěte v příloze.

 

Pokyn hejtmanky Jčk č. 2 – péče o seniory naleznete ZDE.

Vzhledem k vývoji šíření koronaviru SARS-CoV-2 bude do odvolání uzavřeno Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřichův Hradec. Dále se ruší zasedání Výkonného výboru a odborných rad a všechny schůzky kolektivů mladých hasičů a dorostu při SDH.

Budova Hasičského záchranného sboru bude uzavřena a ani NEVHAZUJTE žádné dokumenty do schránky před budovou.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda VYHLAŠUJE pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 NOUZOVÝ STAV od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. SH ČMS přerušuje všechny kurzy odborné přípravy na ÚHŠ Bílé Poličany a v Jánských koupelích. 

Zároveň se ruší všechny plánované akce nad 30 osob po dobu vyhlášení nouzového stavu.

 

Za vedení SH ČMS

Jan Slámečka

starosta SH ČMS

V důsledku nastalé situace s koronavirem SARS-CoV-2 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Praze vydává toto Prohlášení zde uvedené v příloze.

 

Prohlášení koronavirus naleznete ZDE

Byl vydán Kalendář soutěží rok 2020, který naleznete v sekci SOUTĚŽE → složka KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ

Upozorňujeme, že soutěže musí být pojištěny na riziko smrti… a odpovědnost za škodu … jak bylo již publikováno v Aktualitách dne 21.6.2016 pod názvem „Upozornění na pojišťování hasičských soutěží“ (zde v Aktualitách). V Kalendáři soutěží OSH rok 2020 nebudou dodatečně prováděny změny.

 

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS!

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od 3 do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti) , u trenérů vkládejte starší 18 let.

Informace k zápisu najdete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do

Pro usnadnění zápisu přikládáme zestručnělý manuál Jak na rejstřík sportu.

 

Jak na rejstřík sportu.docx       ke stažení ZDE

V sobotu 7. března 2020 proběhne od 7.30 do 20.00 hodin ve velké zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru Jindřichově Hradci školení vedoucích mládeže III. kvalifikační stupeň a vedoucích mládeže II. kvalifikační stupeň dle platných Směrnic zakončené závěrečnou zkouškou a následným předáním Osvědčení o vykonání této zkoušky. Dle Stanov SH ČMS upravující Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů se vedoucím kolektivu MH II. kvalifikační stupeň může stát osoba starší 18 ti let (vedoucí mládeže III. kvalifikační stupeň 15 ti let), která získala požadovanou ¨ kvalifikaci – minimálně II. kv. stupeň VEDOUCÍ SH ČMS a složí slib ve znění: „Přijímám povinnosti vedoucího kolektivu mladých hasičů (nebo instruktora mladých hasičů) a slibuji, že povedu mladé hasiče k naplňování stanovených zásad a cílů.“  Z toho vyplývá, že účast na tomto školení je pro každého vedoucího kolektivu MH povinná. Na školení si s sebou vezměte psací potřeby, zápisník na poznámky a svačinu. Oběd a večeře budou zajištěny. Při účasti obnovy kvalifikace, nezapomeňte s sebou také vzít Osvědčení (pokud nemáte založeno zde na OSH), z druhé strany Vám bude, po úspěšném vykonání zkoušky, zapsáno prodloužení. Jelikož na toto školení bude potřeba zajistit stravné, musíte se závazně přihlásit do 21. 2. 2020 na Přihlášce, která je zde vložena ke stažení a odeslat na adresu:  

 

Sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

 

Závazná přihláška školení VM     ke stažení ZDE

Šťastné a klidné prožití vánočních svátků,

ať je pro Vás následující rok

2020

rokem radosti, pevného zdraví a úspěchů!

Všem hasičům přeje a za spolupráci děkuje

 

OSH  ČMS Jindřichův Hradec

 

Registrační list sportovního oddílu SDH – Příloha č. 1

Odevzdání Přílohy č. 1 ke Směrnici sportovních oddílů (Registrační list sportovního oddílu SDH) je povinné i pro SDH, kteří se zapojují do různých soutěží 4x a více ročně (pohárovky, ligy atd.), vždy do 31. ledna každého roku (viz příloha). Příloha č. 1 byla sborům s jejich nacionály již nahrána na flash disk, který si na OSH přinesly a je stále k dispozici, jako všechny předtisky.

 

Směrnice sportovních oddílů SH ČMS.doc             ke stažení ZDE

Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílů.xls       ke stažení ZDE

Daňové přiznání

daňové přiznání se podává do 31.3. následujícího roku (tzn. za rok 2019 do 31.3.2020) a tuto povinnost mají i neziskové organizace, tedy i všechny Sbory dobrovolných hasičů.

 

Zveřejňování přehledu o majetku a závazcích nebo účetní uzávěrky

Sbory dobrovolných hasičů jsou pobočné spolky SH ČMS a jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají za povinnost vést účetnictví, a tudíž mají za povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích. Z tohoto důvodu opět upozorňujeme na odevzdání příslušného předtisku, který také byl sborům nahrán na flash disk, který si na OSH přinesly. Tiskopis se musí vyplnit na počítači a odevzdat s originálním podpisem a razítkem SDH (razítko do kolonky pod originál podpis starosty, který musí být samostatně) do 31. března 2020 na: Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec. Podrobné vysvětlení v sekci DOKUMENTY → složka PŘEHLED O MAJETKU.   

Valné hromady se konají v průběhu prosinec 2019 až leden 2020. Valnou hromadu svolává výbor Sboru nebo starosta. Podrobnosti viz. Stanovy SH ČMS Čl. 75. Zejména zde projednáte: Zprávu o činnosti SDH za rok 2019 a jeho hospodaření, Zprávu revizora rok 2019, Zaměření činnosti SDH na rok 2020. Plán činnosti výboru SDH na rok 2020. Zpráva VH SDH bude zde na OSH J. Hradec každému SDH znova zkopírována na flash disk, který si opět Sbory přivezou, na toto volební období doznala změny, tudíž byly udělány opravy, nebo si zde můžete stáhnout vzorový tiskopis, který můžete přepisovat na váš SDH, ale u nás v evidenci má SDH již tento tiskopis každý Sbor nadepsaný, a to samé platí o přílohách a dalších dokumentech zde níže uvedených. Veškeré informace, máte zde na webových stránkách OSH. Nezapomeňte, že je volební rok 2020–2025, a proto ve všech SDH musí proběhnout volby všech funkcí. SDH pak má povinnosti předat na OSH ČMS J. Hradec:

1Zprávu o VH SDH2Přílohu k RL sídlo1příloha Složení zvolených funkcí SDH,1Výpis z usnesení VH SDH1Souhlas se zápisem do SR, a to vždy v originálních provedeních (NE kopie). Sbory si nesmí zapomenout vždy originální výtisk od každého dokumentu vystavit navíc pro svůj SDH k založení. 

 

Pro volební období 2020 – 2025 je povinná funkce náměstka starosty, tak ho nezapomeňte zvolit.

 

Zajištění valných hromad sborů  ke stažení ZDE
Návrh na vedení valné hromady sboru ke stažení ZDE
Zpráva VH SDH  ke stažení ZDE

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Bc. Milan Garhofer

mobil: 728 888 240


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.

Správce stránek