Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

administrator

Problematika členských průkazů je následující:

 

 

Plastová průkazka – velikosti běžné kreditní karty velikosti 86 x 54 cm, výrobu zajišťuje kancelář SH ČMS na základě žádosti OSH za cenu 10,-Kč za kus. Na členském průkazu jsou povinné fotografie, a proto si každý Sbor digitálním fotoaparátem vyfotí své členy, velikost foto na pas, tzn. výška 4,5 x šířka 3,5 cm, ve formátu jpg. je následně přehraje do počítače, kde ke každé fotografii nadepíše Příjmení jméno a ročník narození (mezi ročníkem nemusí být čárka)př. Pondělíček Lukáš 1972, následně nahraje na flash disk a soubor všech členů najednou v SDH přiveze na OSH, které jim fotografie nahraje na centrální evidenci SDH. Průkazka může obsahovat symbol EYCA (European Youth Card=Evropská karta pro mladé)a je pouze pro členy od 3 do 30 let, kterou lze využít slevy a výhody pro cestování, kulturu, ubytování, stravování, sport, dopravu, nakupování, služby či vzdělávání. Požádat se ale musí na zvláštním formuláři a tento symbol má platnost pouze 4 roky – podmínka této organizace, slevy platí max. po dobu 4 let – průkazka pak bude stát od 3 do 18 let 10,- Kč a od 18 do 30 let věku 30,- Kč. Tento typ členského průkazu je opatřen čárovým kódem.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci           

Nabídku na pojištění od Hasičské vzájemné pojišťovny naleznete ZDE.

 

Kontakt:  

HVP, a.s. České Budějovice

Mgr. Jiří Žižka – zástupce   

tel. 602 409 324; 387 437 905

email: zizka@hvp.cz ; budejovice@hvp.cz

 

nebo

 

HVP, a.s. Jihlava

Ing. Stanislav Hron – zástupce   

tel. 724 011 016; 561 207 528

email: hron@hvp.cz

 

dostává se k Vám letošní poslední číslo Zpravodaje hasičského sportu, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách této instituce. Dobrovolní hasiči, kterých je registrováno více než 350 000 po celé České republice, se angažují nejen v rámci integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí činnosti SH ČMS je i řada sportovních akcí pro děti a mládež, stejně jako velmi úspěšná reprezentace dospělých, dorostenců či juniorů v požárním sportu na světových akcích. Věříme, že Vás toto číslo Zpravodaje hasičského sportu zaujme.

 

Zpravodaj hasičského sportu naleznete ZDE.

Dne 4.5.2019 se koná okresní soutěž v PS muži a ženy v Plavsku. V příloze si můžete stáhnout Organizační zabezpečení s přihláškami do soutěže. Přihlášky zasílejte nejpozději do 18. dubna 2019.

 

Organizační zabezpečení okresní soutěže v PS + přihlášky       ke stažení ZDE

V neděli 9. března 2019 proběhne od 7.30 do 20.00 hodin ve velké zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru Jindřichově Hradci školení vedoucích mládeže III. kvalifikační stupeň a vedoucích mládeže II. kvalifikační stupeň dle platných Směrnic zakončené závěrečnou zkouškou a následným předáním Osvědčení o vykonání této zkoušky. Dle Stanov SH ČMS upravující Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů se vedoucím kolektivu MH II. kvalifikační stupeň může stát osoba starší 18 ti let (vedoucí mládeže III. kvalifikační stupeň 15 ti let), která získala požadovanou ¨ kvalifikaci – minimálně II. kv. stupeň VEDOUCÍ SH ČMS a složí slib ve znění: „Přijímám povinnosti vedoucího kolektivu mladých hasičů (nebo instruktora mladých hasičů) a slibuji, že povedu mladé hasiče k naplňování stanovených zásad a cílů.“ Z toho vyplývá, že účast na tomto školení je pro každého vedoucího kolektivu MH povinná. Na školení si s sebou vezměte psací potřeby, zápisník na poznámky a svačinu. Oběd a večeře budou zajištěny. Při účasti obnovy kvalifikace, nezapomeňte s sebou také vzít Osvědčení (pokud nemáte založeno zde na OSH), z druhé strany Vám bude, po úspěšném vykonání zkoušky, zapsáno prodloužení. Jelikož na toto školení bude potřeba zajistit stravné, musíte se závazně přihlásit do 22. 2. 2019 na Přihlášce, která je zde vložena ke stažení a odeslat na adresu:

Sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

Stávajícím vedoucím kolektivů MH bude oznámení s přihláškou zasláno i na e-mail dne 1. 2. 2019. 

 

Závazná přihláška školení VM     ke stažení ZDE

Byl vydán Kalendář soutěží rok 2019, který naleznete v sekci SOUTĚŽE → složka KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ. Upozorňujeme, že soutěže musí být pojištěny na riziko smrti… a odpovědnost za škodu … jak bylo již publikováno v Aktualitách dne 21.6.2016 pod názvem „Upozornění na pojišťování hasičských soutěží“ (zde v Aktualitách na straně 3).

V Kalendáři soutěží OSH rok 2019 nebudou dodatečně prováděny změny.

Dnes, tj.  29. ledna 2019 na OSH ČMS J.Hradec byl doručen e-mail, kde byl termín odevzdání tohoto formuláře – vyplnění Přílohy č. 1 ke Směrnici sportovních oddílů posunut na 31. března 2019 (viz e-mail v příloze).  Na Příloze č. 1 bude otisk razítka SDH a originální podpis a odevzdáte ji pak na OSH ČMS J. Hradec. Také se zde dočtete, že tento formulář budete pak odevzdávat každým rokem a to v daném původním termínu.

 

e-mail z SH ČMS ze dne 25.1.2019                           ke stažení ZDE

Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílů.xls       ke stažení ZDE

Dnes, tj.  25. ledna 2019 na OSH ČMS J.Hradec byl doručen požadavek o vyplnění Přílohy č. 1 ke Směrnici sportovních oddílů (viz v příloze ke stažení), která se má odevzdat do 31. ledna 2019. Zejména to platí pro SDH, kteří se zapojují do různých soutěží – viz příloha ke stažení Směrnice sportovních oddílů SH ČMS – schválena VV SH ČMS 7.12.2018 a podepsána 8.12.2018), kterou pečlivě pročtěte. Také máte v příloze email SH ČMS od pana Michala Kolky.

 

 

Směrnice sportovních oddílů SH ČMS.doc             ke stažení ZDE

Příloha č.1 ke Směrnici sportovních oddílů.xls       ke stažení ZDE

e-mail z SH ČMS ze dne 25.1.2019                            ke stažení ZDE

Sbory dobrovolných hasičů jsou pobočné spolky SH ČMS a jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají za povinnost vést účetnictví, a tudíž mají za povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích. Z tohoto důvodu zde v příloze zasíláme Metodický pokyn ke zveřejňování majetku (který pečlivě přečtěte) VZOR dopisu a příslušné tiskopisy. Tiskopisy elektronicky vyplňte a odevzdejte s originálním podpisem a razítkem SDH (razítko do poslední kolonky pod originál podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky-starosta SDH) do 31.3.2019 na: Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01  Jindřichův Hradec.

 

Metodický pokyn SDH o zveřejňování přehledu majetku a závazcích      ke stažení ZDE

 

MP_VZOR průvodního dopisu pro SR-podvojné  účetnictví      ke stažení ZDE

 

1_Příloha2_jednoduché účetnictví     ke stažení ZDE

 

1_Příloha3_podvojné účetnictví     ke stažení ZDE

Daňové přiznání se podává do 31.3. následujícího roku (tzn. za rok 2018 do 31.3.2019) a tuto povinnost mají i neziskové organizace, tedy i všechny Sbory dobrovolných hasičů.

V závěru roku Vám a Vašim blízkým OSH ČMS Jindřichův Hradec přeje příjemné prožití  vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, mnoho radosti, štěstí a úspěchů nejen v dosavadní práci v SDH, ale i ve Vašich osobních životech.  

Dne 26. ledna 2019 (sobota) se koná v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci od 9:00 hodin Shromáždění představitelů (starostů) Sborů dobrovolných hasičů. Prezence od 8:30 hodin. Tohoto Shromáždění se zúčastní s hlasovacím právem starosta OSH a starostové SDH. Starosta SDH, který se nemůže zúčastnit tohoto jednání, pošle za sebe zástupce, tzn. náměstka starosty SDH, jednatele SDH, velitele SDH… a řádně to označí na Pozvánce-návratce, kterou zde máte k dispozici ke stažení. Tato Pozvánka-návratka musí být doručena na: Okresní sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec nejpozději do 11. ledna 2019.

Pozn.: V lednu 2019 bude Pozvánka-návratka zaslána na korespondenční adresy SDH, tudíž opět žádáme o předání starostům SDH, tam kde není zasílána pošta přímo na ně – a tak, kdo již odevzdá, bude brát tuto opětovnou výzvu za milou připomínku a pevně věřte, že se budeme těšit na setkání s Vámi. Pozvánku-návratku můžete také dovézt osobně při placení členských příspěvků, či předání Hlášení o činnosti SDH 2018 nebo ji můžete vhodit do schránky OSH ČMS, která se nachází u vchodu Na budově Hasičského záchranného sboru. Prosíme o účast ve vycházkovém stejnokroji. Nezapomeňte, že Shromáždění představitelů SDH musí být usnášení schopné, a proto je účast nutná! 

 

Pozvánka – návratka Shromáždění představitelů SDH             ke stažení ZDE

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.
Správce stránek
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde