Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

administrator

V letošním roce oslavíme 100. výročí vzniku samostatného Československa. V souvislosti s tímto výročím, mimo konání různých oslav, byla navržena a schválena SH ČMS pamětní medaile pro členy SH ČMS, ale i  fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany (viz příloha). Medaile mohou udělit SDH, OSH, KSH a SH ČMS.  Distribuci bude provádět OSH ČMS Jindřichův Hradec na základě sumarizačních objednávek.  Cena za kus je 150,- Kč (vč. DPH). Závazné objednávky zasílejte na email: oshjh@seznam.cz do 31. května 2018.

držitelé průkazu rozhodčí, kteří se zúčastní okresních soutěží v roce 2018, se musí závazně nahlásit z důvodu stravného na OSH ČMS Jindřichův Hradec do termínů, které jsou v OZ soutěží, nenahlášený rozhodčí nebude započítán do stravy. Pro přehled:

 

5.5.2018 okr. soutěž PS muži a ženy              do 19.4.2018

26.5.2018 okr. soutěž hry Plamen MH+D       do 11.5.2018

6.10.2018 okr. soutěž ZPV MH+D                  do 21.9.2018

Sbory dobrovolných hasičů jsou pobočné spolky SH ČMS a jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají za povinnost vést účetnictví a tudíž mají za povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích.  Z tohoto důvodu zde v příloze zasíláme Metodický pokyn ke zveřejňování majetku (který pečlivě přečtěte) a tiskopisy i se vzory. Tiskopisy elektronicky vyplňte a odevzdejte s originálním podpisem a razítkem SDH (razítko do poznámky pod originál podpisový záznam) do 31.3.2017 na:  Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01  Jindřichův Hradec.

 

Metodický pokyn o zveřejňování přehledu majetku a závazcích      možno stáhnout ZDE

Příloha č. 2 – Přehled o majetku a závazcích + Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví) 2016    možno stáhnout ZDE

Příloha č. 3 – Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty + Příloha (podvojné účetnictví) 2016      možno stáhnout ZDE

 

Příloha č. 2 – Přehled o majetku a závazcích + Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví) 2017    možno stáhnout ZDE

Příloha č. 3 – Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty + Příloha (podvojné účetnictví) 2017      možno stáhnout ZDE

 

VZOR průvodního dopisu – podvojné účetnictví        ke stažení ZDE

VZOR – příloha č. 2 (2 strany – jen náhled)

VZOR – příloha č. 3 (3 strany – jen náhled)

 

 

  

 

Dne 5.5.2018 se koná okresní soutěž v PS muži a ženy v Halámkách. V příloze si můžete stáhnout Organizační zabezpečení s přihláškami do soutěže. Přihlášky zasílejte nejpozději do 19. dubna 2018.

 

Organizační zabezpečení okresní soutěže v PS + přihlášky       ke stažení ZDE

Byl vydán Kalendář soutěží rok 2018, který naleznete ve složce SOUTĚŽE v oddílu KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ. Upozorňujeme, že soutěže musí být pojištěny na riziko smrti… a odpovědnost za škodu … jak bylo již publikováno v Aktualitách dne 21.6.2016 pod názvem „Upozornění na pojišťování hasičských soutěží“. Dále v Kalendáři soutěží OSH rok 2018 nebudou dodatečně prováděny změny.

V příloze zasíláme vysvětlení této problematiky a kancelář SH ČMS připravuje Směrnici k plnění Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR, která bude vodítkem, jak pracovat s osobními údaji členů, mimo evidenční program, kteří již svůj souhlas dle Stanov SH ČMS poskytli.

 

Přílohu naleznete ZDE.

Problematika členských průkazů je následující:

 

 

Plastová průkazka – velikosti běžné kreditní karty velikosti 86 x 54 cm, výrobu zajišťuje kancelář SH ČMS na základě žádosti OSH za cenu 10,-Kč za kus. Na členském průkazu jsou povinné fotografie, a proto si každý Sbor digitálním fotoaparátem vyfotí své členy, velikost foto na pas, tzn. výška 4,5 x šířka 3,5 cm, ve formátu jpg. je následně přehraje do počítače, kde ke každé fotografii nadepíše Příjmení jméno a ročník narození (mezi ročníkem nemusí být čárka)př. Pondělíček Lukáš 1972, následně nahraje na flash disk a soubor všech členů najednou v SDH přiveze na OSH, které jim fotografie nahraje na centrální evidenci SDH. Průkazka může obsahovat symbol EYCA (European Youth Card=Evropská karta pro mladé)a je pouze pro členy od 3 do 30 let, kterou lze využít slevy a výhody pro cestování, kulturu, ubytování, stravování, sport, dopravu, nakupování, služby či vzdělávání. Požádat se ale musí na zvláštním formuláři a tento symbol má platnost pouze 4 roky – podmínka této organizace, slevy platí max. po dobu 4 let – průkazka pak bude stát od 3 do 18 let 10,- Kč a od 18 do 30 let věku 30,- Kč. Tento typ členského průkazu je opatřen čárovým kódem.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci           

daňové přiznání se podává do 31.3. následujícího roku (tzn. za rok 2017 do 31.3.2018) a tuto povinnost mají i neziskové organizace, tedy i všechny Sbory dobrovolných hasičů.

Hlášení o činnosti SDH musí každý Sbor odevzdat s originál podpisy a razítkem do 31. ledna 2018, předtisk je zde ke stažení, ale od minulého roku se nezměnil, takže by stačilo si přepsat rok 2017. Také věnujte prosím pozornost Vysvětlivkám, které jsou součástí těchto webových stránek a to v oddílu DOKUMENTY, kde si najdete kolonku HLÁŠENÍ O ČINNOSTI SDH.

 

Předtisk na Hlášení o činnosti SDH                   ke stažení ZDE 

Členské příspěvky 2018

Členské příspěvky na rok 2018 by měly být uhrazeny do 15.12.2017 a to 120,- Kč ročně za člena. Uhradit je můžete osobně na OSH ČMS v Jindřichově Hradci (úřední hodiny jsou Po-Pá 7.30 – 10.00 hodin) nebo složenkou – poštovní poukázka C (je k dispozici na každé poště), kde jako Adresáta vyplníte Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec a jako Odesílatele: Sbor dobrovolných hasičů. Vypisujte pouze modrou propisovací tužkou a před zaplacení si na OSH upřesněte stav členů, aby nedocházelo k přeplatkům. Upozornění o nezaplacení čl. příspěvků bude zasíláno na emailové adresy.

Jen pro info přeplatky SDH rok 2017: 1x SDH Příbraz

 

Pozor na odhlášení členů, které je také do 15.12.2017.Pokud toto nebude učiněno, musí SDH zaplatit členský příspěvek i za neodhlášeného člena!!! V odhlášce musí být uveden důvod odhlášky a příjmení a jméno s datem narození odhlašované osoby, aby nedocházelo k omylům a vrácen členský průkaz.

 

Valné hromady– se konají v průběhu září až prosinec 2017. Valnou hromadu svolává výbor Sboru nebo starosta. Podrobnosti viz. Stanovy SH ČMS Čl. 75. Zejména zde projednáte: Zprávu o činnosti SDH za rok 2017 a jeho hospodaření. Zaměření činnosti SDH na rok 2018. Plán činnosti výboru SDH na rok 2018.Zprávu revizora rok 2017 a veškeré informace, které Vám byly poskytnuty na webových stránkách OSH. 

 

Dne 22.4.2017 byly schváleny nové Stanovy SH ČMS s účinností od 1.9.2017, které máte také pověšeny na webových stránkách v oddílu DOKUMENTY. Mimo jiných změn, je zde v oddílu čtvrtém Čl. 81 již stanoven pouze revizor, tzn., že každý SDH v letošním roce zvolí pouze revizora a zruší s účinností od roku 2018kontrolní revizní radu, což se bude týkat těch SDH, kteří mají stav 30 členů a více a tuto radu měli zvolenu. 

Prodejce lihovin je povinen oznámení podávat u celního úřadu místně příslušnému místu prodeje nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje.

 

V souladu s ustanovením § 71 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, lze podání učinit písemně, nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky…

 

Vzhledem k tomu, že můžeme použití datové schránky ze strany SDH vyloučit a ne každý představitel SDH má k dispozici uznávaný elektronický podpis, tak jedinou možností, jak podat oznámení je, buďto osobně na podatelně celního úřadu (pro okres Jindřichův Hradec v 2. patře budovy finančního úřadu Česká 1284, Jindřichův Hradec číslo dveří 301) nebo poštou na adresu Celní úřad pro Jihočeský kraj, Kasárenská 6, 370 21 České Budějovice.

 

Vzor formuláře je také uveden na internetových stránkách celní správy https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/lih/Informace/Informace_17_36558_priloha.pdf nebo je ke stažení ve formátu .docx (MS Word) zde: Formulář

Problematiky elektronické evidence tržeb pro spolky – tzn. i pro Sbory dobrovolných hasičů je zde v přílohách ke stažení ve třech částech.

 

Elektronická evidence tržeb_EET_1.část                   ke stažení ZDE

Elektronická evidence tržeb_EET_2.část                   ke stažení ZDE

Elektronická evidence tržeb_EET_3.část                   ke stažení ZDE

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Josef Mihal

mobil: 607 846 166


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.
Správce stránek