Oficiální web okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jindřicův Hradec

VYSVĚTLENÍ k vyplnění kolonek tiskopisu HLÁŠENÍ o činnosti Sboru dobrovolných hasičů

 

Tiskopis Hlášení o činnosti SDH můžete stáhnout ZDE.

 

Název SDH

vypíšete název svého Sboru př. Dolní Horní, rok je zpravidla na vloženém předtisku již vypsán, hodnotí se již ukončený předchozí rok.

 

IČO,DIČ,Registrační číslo

-své si najdete na www.oshjh.8u.cz v kolonce SDH, mimo DIČ, které musí každý Sbor zapsat podle toho zda má zřízeno. Jak jistě víte,  je to povinnost každého SDH. Od roku 2005 se uvádí před číslo kód země, nikoli předčíslí, které bylo přiděleno. Př. CZ60811111. Registrační čísla všech SDH byla SH ČMS dne 8.9.2016 přečíslována, své si najdete na www.oshjh.8u.cz v kolonce SDH.

 

Mládež

– tuto kolonku vypisují pouze Sbory, které mají zřízen kroužek „Mladých hasičů“. Výjimku tvoří pouze besedy a ostatní krátkodobé kulturní a společenské akce, kde i Sbory mohou tyto akce pro své děti pořádat. U Akcí se vyplňuje celkový počet akcí a u dětí se vyplňuje součet dětí, které se té které akce zúčastnily.

 

Vyšší, krajské a jiné soutěže a počty družstev MH a dorostu v nich zapojených

 – vypisují opět pouze ty Sbory, které mají zřízen kroužek „Mladých hasičů“. Vyplní se kolonka o kterou se soutěž jedná, zda MH či dorost a kolikrát v daném roce. Vedoucí MH rozčlenění mladých hasičů a dorostu znají. SDH vyplní kolika soutěží s kolika družstvy se v daném roce zúčastnilo (počet soutěží x počet družstev SDH, která se zúčastnila uvedených soutěží).

 

Soutěže a počty družstev dospělých zapojených do soutěží 

– již se nevyplňují  okresní a krajské soutěže. Vyplní se kolonka, o kterou soutěž se jedná  a zda M-muži nebo Ž-ženy a kolikrát v daném roce. SDH vyplní  kolika soutěží s kolika družstvy se v daném roce zúčastnilo (počet  soutěží x počet družstev SDH, která se zúčastnila uvedených soutěží).  Ještě pro vysvětlení: TFA – zkratka TFA pochází z anglického  sousloví Toughest Firefighter Alive neboli Nejsilnější hasič přežívá,  je to tedy soutěž o nejtvrdšího hasiče. Vyprošťování – je to soutěž ve  vyprošťování osob z havarovaných vozidel. CTIF v ČR – je to  mezinárodní soutěž, které se zatím žádné družstvo SDH na našem okrese nezúčastnilo. V překladu znamená Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů (COMITÉ TECHNIQUE  INTERNATIONAL DE PREVENTION ET D´EXTINCION DU FEU) je  nejvýznamnější celosvětovou organizací hasičů. CTIF v zahraničí –  vypisoval by vítěz mezinárodní soutěže CTIF v ČR, ale jak bylo  uvedeno v předchozím bodě, na našem okrese se žádné družstvo SDH nezúčastňuje. Ostatní v ČR – jsou „pohárovky“,memoriály, Extraliga, Velká cena Třeboňska v pož. útoku atd., které jsou např. uvedeny  v Kalendáři soutěží OSH. Ostatní v zahraničí – vypisují jen ty SDH,  které se zúčastnily hasičské soutěže v zahraničí.

 

Kolonky Mladí hasiči a Dorost

– vyplní opět pouze vedoucí kolektivů mladých hasičů.

 

Aktivita SDH

– vyplňuje se tak, že SDH pořádal akci, kolik členů se té které akce zúčastnilo a kolik celá akce trvala hodin (jedná se o aktivitu SDH a ne jednotlivců),tzn. v kolonce počet akcí se sečtou všechny akce podle druhu aktivity pořádané SDH, v kolonce počet členů se sečtou členové, které se akce účastnili a v kolonce počet hodin se sečtou hodiny všech akcí u příslušného druhu aktivity. Např.:

 

Údržba výzbroje a výstroje

  1. akce – 3 členové – 5 hodin
  2. akce – 5 členů – 2 hodiny
  3. akce – 4 členové – 3 hodiny

Údržba vodních zdrojů

  1. akce – 7 členů – 8 hodin
  2. akce – 3 členové – 6 hodin

Pomoc obcím

  1. akce – 6 členů – 2 hodiny
  2. akce – 3 členové – 8 hodin

 

TABULKA NA AKTIVITU SDH BUDE VYPADAT TAKTO:

Druh aktivity akcí Počet členů hodin
Údržba výzbroje a výstroje 3 12 10
Údržba vodních zdrojů 2 10 14
Údržba a výstavba has.zařízení 0 0 0
Kulturní a společenské akce 0 0 0
Pomoc obcím 2 9 10

 

Počet zásahů podle událostí

– SDH vypisují pouze počet událostí taktických a prověřovacích cvičení. Ke stanovení počtu zásahů máte pod tabulkou poznámku, že se využívá ročenky HZS. Jistě víte, že pokud jednotka PO zasahuje, vypisuje Dílčí zprávu o zásahu, kterou odesílá na HZS J.Hradec a ti je dle Vašich Dílčích zpráv ukládají do ročenky. Pro přesnou statistiku je jasné, že každá  JPO by měla včas po zásahu vypsat Dílčí zprávu a odeslat ji.

 

Zařazení JPO

– vypisují Sbory, kde tuto JPO mají zřízenu dle Zřizovací listiny uložené na Městském či Obecním úřadě, přičemž se vždy píší římskými číslicemi, např. II, III, V, VI, N.

 

Počet členů v zásahové jednotce PO

opět dle Zřizovací listiny. Nejmenší počet členů v zásahové jednotce je 8.

 

Jméno velitele JPO

– některé obce mají dvě zásahové jednotky PO, které mají své velitele, ale těmto jednotkám PO velí hlavní velitel a toho je třeba vypsat do kolonky. Opět dle Zřizovací listiny příslušného úřadu.

 

2.strana Hlášení o činnosti SDH

 

Odhlášení a zemřelí členové v období od 1. ledna až 31. prosince

tady bychom chtěli SDH požádat, aby za jmény osoby neuváděly rodné číslo ani věk, stačí pouze ročník osoby a hned vedle do kolonky důvod ukončení jednu z následujících zkratek:

 

vlastní žádost – zkratka vl.ž.

odstěhování – zkratka odstěh.

porušení Stanov – zkratka p.S.

úmrtí – pouze označit křížkem ┼

 

Př.:

Alois Pátek – r.78 – odstěh.

Petr Sobota – r.64 – vl.ž.

Jaroslav Bílý – r.32 – ┼

atd.

 

Pokud své členy odhlásíte telefonicky či osobně, nemusíte je do těchto kolonek již vypisovat, usnadníte práci nejen sobě, ale i OSH.

 

Pasportizace majetku SH ČMS k 31. prosinci

nově se do Hlášení o činnosti vkládá sledování Hmotného investičního majetku-nemovitého a hmotného investičního majetku-strojního. Sledování těchto hodnot je účelové, a to pro žádosti o finanční prostředky z grantů MŠMT a MV ČR. Majetek může velice ovlivnit výši přidělené dotace.

 

V těchto kolonkách poctivě vyplňte majetek Sboru dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska dle předepsaných kolonek tzn., vše co bylo pořízeno z prostředků SDH, sponzorských darů a dotačních titulů SDH. Nejedná se o majetek, který je zapůjčen či propůjčen z obcí. U nemovitého majetku je velice důležité katastrální území a číslo listu vlastnictví. Dle toho lze dohledat jestli je majetek opravdu organizační jednotky SH ČMS.

 

Hodnotu hmotného investičního majetku-strojního, který vlastní Sbor dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyplňujte v tržní hodnotě a jak jistě víte investiční majetek je majetek v hodnotě nad 40.000,- Kč.

 

Historický prapor SDH

– označíte zda ano či ne, dle pokynu a pokud ano vypisujete rok.

 

Řádná valná hromada sboru se konala

– vypisujete vždy, Valné hromady  by se měly konat vždy do 31.12. příslušného roku, ale pokud je naplánována na leden dalšího roku, vypíše se tento datum, zkrátka skutečné konání VH.

 

Kontaktní telefon/mobil

– tady bychom poprosili, vypsat zde i jméno osoby, i když jsme si vědomi, že kolonka je malá.

 

Kontaktní e-mail SDH a WWW stránky SDH

– je jasné, prostě pokud máte vypíšete.

 

Hasičská zbrojnice

– vypíšete dle návodu v závorce, takže buďto máte techniku vlastní, nebo je majetkem obce či města, nebo ji máte v nájmu od jiné složky.

 

Zastavíme se u kolonky:

Ostatní sdělení SDH

na koho posílat poštu uvádějte jen při změně, změny ve složení výboru uvádějte jen na Příloze k registračnímu listu SDH – oznamovat změny ve výboru zde na Hlášení nemá žádný smysl, když je stejně Vaší povinností při každé změně ve výboru SDH vypisovat celou novou Přílohu k RL SDH. Oslavy výročí SDH a soutěže ano, pokud dodržíte postup ve vysvětlivkách v Kalendáři soutěží, aby údaje byly úplné.

 

V závěru nezapomínejte vypsat datum vyplnění Hlášení o činnosti SDH a řádně toto orazítkovat a zpodpisovat s předepsanými (na přerušované čáře) celými jmény (tzn. Jméno, příjmení) hůlkovým písmem či na počítači.

Kontakt

Okresní sdružení hasičů ČMS

U Knihovny 1176/II

377 01  Jindřichův Hradec

 

IČO:   60818816

DIČ:   CZ-60818816

e-mail:  oshjh@seznam.cz

mobil:  724 074 396


Starosta OSH ČMS

Bc. Milan Garhofer

mobil: 728 888 240


Úřední hodiny

Po-Pá  7:30 – 10:00 hodin


Na budově HZS má OSH ČMS schránku, označenou logem, kde můžete tiskopisy i jakékoli vzkazy vhodit.
Správce stránek
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat